Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Pęczniew
Menu góra
Strona startowa Urząd Gminy Organizacja Urzędu Gminy Paula Sobczak - Inspektor ds. gospodarki gruntami i planowania przestrzennego-zastępstwo
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Paula Sobczak - Inspektor ds. gospodarki gruntami i planowania przestrzennego-zastępstwo, bieżące, menu 49 - BIP - Gmina Pęczniew”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Paula Sobczak - Inspektor ds. gospodarki gruntami i planowania przestrzennego-zastępstwo

Paula Sobczak - Inspektor ds. gospodarki gruntami i planowania przestrzennego-zastępstwo

Paula Sobczak - Inspektor ds. gospodarki gruntami i planowania przestrzennego - zastępstwo tel. 43 678 89 90

Zakres obowiązków:

1) W zakresie gospodarki nieruchomościami:
a) sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność gminy w trybie przetargowym i bezprzetargowym;
b) oddawanie w najem, dzierżawę bądź użyczenie osobom prawnym i fizycznym nieruchomości komunalnych;
c) przyjmowanie oświadczeń woli samorządowych osób prawnych o zrzeczeniu się prawa użytkowania wieczystego na rzecz gminy;
d) dokonywanie zamiany nieruchomości gminnych na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych i prawnych;
e) prowadzenie spraw związanych z darowaniem przez gminę nieruchomości na cele publiczne;
f) oddawanie gminnym jednostkom organizacyjnym nieruchomości w trwały zarząd, najem i dzierżawę oraz użyczenie na cele związane w zakresie ich działalności;
g) zabezpieczenie wierzytelności Gminy przez wpisanie w księdze wieczystej hipoteki oraz wydawanie zaświadczeń o spłacie wierzytelności;
h) wykonywanie prawa pierwokupu nieruchomości;
i) tworzenie gminnego zasobu nieruchomości w drodze komunalizacji mienia i nabycia nieruchomości w postępowaniu cywilno-prawnym i administracyjnym;
j) ustalanie opłat adiacenckich z tytułu scalania i podziału nieruchomości oraz wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej;
k) aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz trwałego zarządu;
l) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
ł) prowadzenie spraw sprzedaży i wydzierżawiania gruntów rolnych przejętych od Agencji Własności Skarbu Państwa;
m) gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność gminy oraz wchodzącymi w skład zasobów Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.
2) W zakresie rozgraniczania nieruchomości:
a) wszczynanie postępowania rozgraniczeniowego;
b) dokonywanie oceny prawidłowości wykonywania czynności ustalenia przebiegu granic;
c) przygotowywanie projektów decyzji w zakresie rozgraniczenia w przypadku nie zawarcia ugody;
d) umarzanie postępowania w przypadku zawarcia ugody lub sporu i przekazania sprawy do rozstrzygnięcia przez sąd.
3) W zakresie zadań Gminy określonych przepisami o numeracji nieruchomości:
a) umieszczenie i utrzymanie tablic z nazwami ulic i placów;
b) oznaczenie i nadawanie nieruchomościom numerów porządkowych.
4) W zakresie gospodarki przestrzennej:
a) przygotowanie materiałów niezbędnych do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy;
b) przygotowanie materiałów do sporządzania projektów planów zagospodarowania przestrzennego;
c) przyjmowanie wniosków o sporządzanie i aktualizację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
d) przygotowywanie projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
e) przygotowywanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy;
f) prowadzenie rejestru wydanych decyzji;
g) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami w odniesieniu do spraw mających związek z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
h) przygotowanie projektów postanowień i decyzji w sprawie podziału nieruchomości zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami;
i) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
5) W zakresie spraw związanych z gospodarką mieszkaniową:
a) Prowadzenie spraw związanych z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność Gminy;
b) sporządzanie umów najmu i dzierżawy lokali komunalnych;
c) wnioskowanie w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu regulowanego - przygotowywanie projektów uchwał w tym zakresie;
d) gospodarowanie lokalami użytkowymi;
e) wykonywanie czynności mających na celu zarządzanie, w imieniu Wójta, zasobami mieszkaniowymi gminy, udział w pracach wspólnoty mieszkaniowej, której gmina jest członkiem i przygotowywanie dokumentów niezbędnych dla pracy wspólnot;.
f) organizowanie i nadzorowanie bieżących prac remontowych mieszkaniowego zasobu gminy;
g) zaopatrywanie w opał i zawieranie umów dostawy ciepła, wody i odprowadzania ścieków do lokali użytkowych będących własnością gminy.

Metryka

sporządzono
2024-01-10 przez Augustyniak Tomasz
udostępniono
2024-01-10 08:53 przez Augustyniak Tomasz
zmodyfikowano
2024-01-10 08:53 przez Augustyniak Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
263
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.