Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Pęczniew
Menu góra
Strona startowa Urząd Gminy Organizacja Urzędu Gminy Tomasz Augustyniak - Inspektor ds. informatyzacji, wojskowych i Obrony Cywilnej
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Tomasz Augustyniak - Inspektor ds. informatyzacji, wojskowych i Obrony Cywilnej, bieżące, menu 53 - BIP - Gmina Pęczniew”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Tomasz Augustyniak - Inspektor ds. informatyzacji, wojskowych i Obrony Cywilnej

Tomasz Augustyniak - Inspektor ds. informatyzacji, wojskowych i Obrony Cywilnej

Tomasz Augustyniak - Inspektor ds. informatyzacji, wojskowych i Obrony Cywilnej tel. 43 678 89 92

Zakres obowiązków:

1) Prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem sprzętu, oprogramowania informatycznego i systemów informatycznych:
a) zapewnienie sprawnego funkcjonowania sprzętu komputerowego, sieci teleinformatycznej, systemów informatycznych i oprogramowania informatycznego:
- przegląd, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, zgłaszanie do naprawy sprzętu komputerowego, zakup i wystąpienie z wnioskiem o ich usprawnienie;
- sprawdzanie komputerów programami antywirusowymi.
b) tworzenie i eksploatacja baz danych:
- ewidencja baz danych oraz ich zabezpieczenie w systemie informatycznym;
- elektroniczne archiwizowanie baz danych na nośnikach elektronicznych.
c) przechowywanie i prowadzenie rejestru licencji oprogramowań;
d) prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem i z zarządzaniem pocztą elektroniczną urzędu gminy;
e) administrowanie kontami użytkowników;
f) przestrzeganie tajemnicy służbowej o dostępie do kodów elektronicznego systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN;
g) szkolenie pracowników Urzędu, doradztwo merytoryczne w zakresie obsługi sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz eksploatowanych systemów informatycznych.
2) Administratora systemu, a w szczególności:
a) administrowanie systemem komputerowym Urzędu Gminy;
b) zabezpieczenie systemów informatycznych w Urzędzie Gminy.
c) zabezpieczenie danych osobowych w systemie informatycznym;
d) prowadzenie ewidencji osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych;
e) przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych do systemu, w którym przetwarzane są dane;
f) podejmowanie w określonych przepisach działań w przypadku wykrycia naruszeń w systemie zabezpieczeń;
g) opracowanie instrukcji określonych sposobów zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa informacji oraz instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych;
h) ustalenie odrębnych identyfikatorów i haseł dla każdego użytkownika systemu informatycznego.
3) Zapewnienie sprawnego funkcjonowania łączności telefonicznej i telefaksowej w Urzędzie Gminy Pęczniew.
4) Wykonywanie zadań redaktora Biuletynu Informacji Publicznej poprzez:
a) codzienne przeglądanie strony BIP w celu zarejestrowania pytań i wniosków adresowanych do Wójta i do Urzędu;
b) bieżącą aktualizację informacji publicznej w zakresie spraw określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej;
c) prowadzenie współpracy z pozostałymi pracownikami Urzędu w celu gromadzenia informacji, które podlegają publikacji w BIP.
5) Przygotowywanie i aktów prawa miejscowego w Edytorze Aktów Prawnych XML i przesłanie ich do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
6) Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o powszechnym obowiązku obrony:
a) wykonywanie zaleceń Szefa Obrony Cywilnej Kraju;
b) opracowanie i aktualizacja planu obrony cywilnej Gminy;
c) planowanie działalności w zakresie realizacji planu obrony cywilnej;
d) organizacja szkoleń i ćwiczeń obrony cywilnej;
e) przygotowanie i organizacja działania systemu powszechnego ostrzegania i ewakuowania ludności oraz systemu wykrywania skażeń;
f) koordynowanie i nadzór nad przygotowaniem działań formacji obrony cywilnej;
g) współuczestniczenie w planowaniu rozśrodkowania załóg zakładów pracy i ewakuacji ludności;
h) uczestniczenie w przygotowaniu kwalifikacji wojskowej;
i) organizacja i przygotowanie do uruchomienia akcji kurierskiej;
j) planowanie i koordynacja przedsięwzięć w zakresie przygotowania sił i środków do prowadzenia akcji ratunkowej w rejonach nadzwyczajnych zagrożeń;
k) wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony.
7) Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o stanie klęsk żywiołowych.
8) Pełnienie funkcji szefa gminnego zespołu reagowania kryzysowego i wykonywanie związanych z tym zadań:
a) przygotowanie rocznego planu pracy zespołu;
b) opracowanie regulaminu bieżących prac zespołu oraz działań w sytuacjach zagrożeń katastrofą naturalną lub awarią techniczną noszącą znamiona klęski żywiołowej;
c) ustalanie przedmiotu i terminu posiedzeń;
d) zawiadomienie o terminach posiedzeń;
e) przewodniczenie posiedzeniom;
f) zapraszanie na posiedzenia osób nie będących członkami zespołu;
g) inicjowanie i organizowanie prac zespołu;
h) prowadzenie dokumentacji działań i prac zespołu zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania;
9) Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie ppoż., a w szczególności:
a) sprawowanie nadzoru nad ochroną przeciwpożarową;
b) zapewnienie OSP środków alarmowania i łączności;
c) zapewnienie pomieszczeń, sprzętu, urządzeń przeciw pożarowych, odzieży specjalnej i umundurowania;
d) zapewnienie środków transportowych do akcji ratowniczych i ćwiczeń;
e) prowadzenie obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczości z zakresu ochrony ppoż.;
f) rozliczanie kont pracy sprzętu silnikowego w jednostkach OSP;
g) opracowanie projektów, programów i planów ochrony ppoż;
h) organizacja prowadzonych zawodów gminnych OSP i innych uroczystości strażackich
i) organizacja oraz prowadzenie dokumentacji ZOGZOSP;
j) organizacja oraz prowadzenie dokumentacji statutowej OSP.
10) Współdziałanie z organami policji w zakresie utrzymania ładu i porządku.
11) Prowadzenie całości spraw związanych z realizacją zadań inwestycyjnych.
12) Pełnienie obowiązków Informatyka w Urzędzie Gminy Pęczniew zgodnie z Instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz Polityką bezpieczeństwa danych osobowych.
13) Rejestrowanie, zabezpieczenie i nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych.

Metryka

sporządzono
2024-01-10 przez Augustyniak Tomasz
udostępniono
2024-01-10 08:57 przez Augustyniak Tomasz
zmodyfikowano
2024-01-10 08:57 przez Augustyniak Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
229
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.